Økonomi og regnskap

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

Styre skal:

  • sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
  • utarbeide et realistisk budsjett (som legges fram på årsmøte).
  • sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • påse at det kreves to signaturer i banken.
  • påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

 

Regnskap
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.

Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til reiseleder, han/ho skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger.

En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.