Styrearbeid

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Styre skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer og 1 vara.
Oversikt over dagens styre  – se oversikt under kontakt oss 

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

 

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndbokaSpesifisere oppgavene slik:

 

Leder

 • Mål- og strategiarbeidet i klubben
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Idrettsregistreringen

 

Nestleder

 • Er stedfortreder for lederen
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

 

Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer

 • Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
 • Ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
 • Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer
 • Ansvarlig for politiattestordningen
 • Lage oversikt over idrettslagets tillitsvalgte
 • Oppdatere idrettslagets hjemmeside

 

Styrets arbeid

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e‑post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Vestkantsvømmerne sine styremøter:

 • Hvor ofte: 1 kveld i måneden
 • Hvordan gjennomføres møtene: Gjennomgang/godkjenning av møteinnkalling og forrige møtereferat. Gjennomgang av aktuelle saker. Økonomi er faste punkt, ellers kan sakene variere. Fordeling av arbeidsoppgaver

 

Mal for innkalling til styremøte  (Word)

Mal for protokoll fra styremøte  (Word)